بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
سختی سنج SHAAB D1 به چه روشی سختی سنجی می کند؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
این سختی سنج  از طریق پدیده برجهندگی طبق روش Leeb کمیت سختی فلز را اندازه گیری می کند و از طریق جدول برابری کمیتهای سختی (طبق استانداردها)، سختی اندازه گیری شده را به برینل Brinell) HB)، ویکرز Vickers) HV)، راکول Rockwell C) HRC- C) و راکول Rockwell B) HRB - B) نمایش می دهد. در روش LEEB،  پرتابه(Impact Device) (معادل ایندنتور در روشهای استاتیک) به سطح فلز پرتاب شده و از سوی فلز، باز پس زده می شود. نسبت سرعت رفت و برگشت پرتابه با سختی فلز مرتبط بوده و این ارتباط با واحد LEEB معرفی می شود.
تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس :