بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
چرا باید نوع فلز را برای سختی سنجی انتخاب کرد؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
سختی سنجی در کمیت LEEB) HLD) احتیاج به انتخاب نوع فلز ندارد. اما برای تبدیل به سایر واحدها باید نوع فلز از قبل مشخص شود. علت آن است که میزان نفوذ ایندنتور ، در روشهای سختی سنجی استاتیک مانند HV, HRC, HRB ,HB ، نسبت به میزان برجهندگی( اساس روش LEEB) در فلزات مختلف، متفاوت می باشد.
تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس :