بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
چرا در برخی سختی سنجی ها، سختی بیشتر از مقدار مورد انتظار نشان داده می شود؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
در موارد زیر سختی بیشتر از مقدار واقعی نمایش داده می شود.

    سختی سنجی دوباره در یک نقطه
   
    کالیره نبودن دستگاه

    عدم انتخاب صحیح نوع فلز

تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس :