بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
شرایط آماده سازی برای سختی سنجی چیست؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
    سطح مورد نظر را پولیش دهید و به صافی سطح مناسب (بدست آمده با حداقل سمباده نمره 200) برسانید.
    محل سختی سنجی را از موادی نظیر روغن و گرد و خاک پاک کنید.
    حداقل فاصله بین محلهای سختی سنجی را حداقل دو برابر قطر اثر سختی سنجی انتخاب کنید.
    بر روی یک نقطه دوبار سختی سنجی نکنید.
    پیشانی فلزی سختی سنج را بر روی سطح کاملا عمود کنید و بدون لرزش دست سختی سنجی را انجام دهید

تاریخ ثبت :  1393/06/19 اطلاعات تماس :