بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
بعد از چه مدت دستگاه نیاز به کالیبراسیون مجدد دارد؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
گواهینامه کالیبراسیون برای این دستگاه به صورت دو ساله صادر می شود. اما برای حصول اطمینان می توانید قبل از هر دوره سختی سنجی که توسط خود شما تعیین می شود با استفاده از بلوک استاندارد همراه دستگاه صحت اندازه گیری را بیازمایید و در صورت نیاز با استفاده از منوی کالیبراسیون دستگاه، آن را کالیبره کنید.  توجه کنید استفاده مکرر از بلوک استاندارد و سختی سنجی بر روی آن باعث می شود تا سطح بلوک استاندارد بر اثر ضربات دستگاه سخت شده و نتوانید مکان خالی از ضربه بر روی سطح آن بیابید.
تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس :